Marka Tescil Başvurusu Nedir?

Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu markanızın yasal haklarını güvence altına almak amacıyla yapılan bir başvuru türüdür. Tescilli olan markalar işletmenin imajını korurken, art niyetli insanların markaya vereceği olası zararları da önceden engeller. Marka tescili bu nedenle bir işletme için olmazsa olmazdır. Bir diğer tabirle işletmenin devamlılığını sağlayabilmesini sağlayan en büyük unsurdur. Eğer tescillenmemiş marka sahip bir işletmeyseniz, markanız başkaları tarafından kullanılır ve buna engel olamazsınız. Ancak tescillenmiş bir marka iseniz o zaman buna rahatlıkla engel olabilirsiniz. Peki, marka tescil nasıl yapılır ve marka tescil süreçleri nasıl işler?

Markanızın herhangi bir zarara uğramaması için yapmanız gereken marka tescili için öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. TPE yani Türk Patent Enstitüsü tescil başvurularının yapıldığı kurumdur. Kuruma yapılan başvuru sırasında bazı evrak ve bilgiler verilir. Bu başvurular titizlikle kurum tarafından süreçler halinde işler. Aşama aşama giden süreç çok yavaş ilerler. Süreç sonunda başvurunuzla ilgili karar verilir. Marka tescil başvurusu iki şekilde yapılabilir.

- Bireysel Başvuru
- Vekil Aracılığı İle Yapılacak Olan Başvuru

Bu başvuru türlerinde verilmesi gereken belgeler farklıdır. Marka tescil başvurusunun olumlu sonuçlanması için yapılan başvurunun şartları eksiksiz yerine getirilmelidir. İstenilen belgeler zamanında kuruma iletilmelidir.

Marka Tescil Süreci

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek marka türleri belirlenmiştir. Başvuru sürecinde ise bu ayrımları dikkate alarak hareket etmekte fayda vardır. Tescilli markaya sahip olmak için yapılan marka tescil başvurusu ve devamında uzun bir sürece girilir. Bu süreçte başvuru ile ilgili tüm bilgiler ve belgeler incelenir. Ancak bu inceleme ve değerlendirme süreci uzun bir zaman alır. Ardından ise karara bağlanır. Peki, marka tescil süreci nasıl işler?

- Marka tescil sürecinde öncelikle gereken evraklarla birlikte başvuru yapılır.
- Türk Patent Enstitü’sü tarafından başvuru incelenir.
- Markanın şekil incelemesi yapılır. Burada öncelikle kanuna uygun olup olmadığına bakılır. Eğer markanın şeklinde bir eksiklik olursa red edilmeden önce markanın eksiklerinin giderilmesi için geri gönderilir. Kurum 2 aylık süre içerisinde markanın eksiklerinin giderilmesini ister. Eğer giderilmez ise başvuru süreci yasalar gereği düşer.
- Şekil incelemesi bittikten sonra ret olup olmadığına bakılır. Eğer ret kararı varsa başvuru ya tamamen red edilir ya da kısmen devam eder. Kurumun ret kararlarına karşı 2 ay içerisinde itiraz etme hakkı bulunur.
- Kurum şeklin eksiksiz bir şekilde yapıldığına karar verirse 2 ay boyunca Resmi Marka Bülteni’nde yayımlar. Yayımlandıktan sonra eğer farklı işletmelerden itiraz gelirse değerlendirmeye alınır. Marka yayımlandıktan 2 ay sonrasına kadar itiraz hakkı vardır.
- Son olarak yapılan başvuru onaylanır ya da uygun görülmediği için reddedilir.

Eğer yapılan başvuru kabul edilirse tescil edilen markanız sicile eklenir. Sicile kaydedildikten sonra da tescil belgenizi alabilirsiniz. Bu belgeyi aldıktan sonra markanızı kullanma zorunluluğunuz olmaz. Fakat bu 5 yıl için geçerlidir. 5 yılın sonunda markanız otomatik olarak iptal edilir.

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmeler ürünleri ya da hizmetleriyle ön plana çıkarlar. Hizmet odaklı çalışan işletmeler kendi markalarını yayabilmek için kaliteli işler ortaya koymak zorundadırlar. Hizmet kalitesi artan firmalar daha fazla tüketiciye ulaşmaya başlar.

Ürün odaklı çalışan işletmeler büyüyebilmek için kendilerine bir marka edinirler. Edindikleri marka ile beraber piyasada varlıklarını sürdürmek isterler. Ancak öncesinde markaları için tescil belgesi almaları gerekir. Bu tescil belgesi hem markalarını hem de itibarlarını korur. Bu nedenle her işletme için marka tescil belgesi şarttır.

Marka tescil belgesi sayesinde işletme artık yasal bir markaya sahip olur. İşletmeye ait olan markayı herhangi başka bir firma kullanamaz. Tescil belgesini alabilmek için bazı aşamalardan geçmek gerekir. İlk aşama ise başvuru aşamasıdır. Başvuru yapabilmek için başvuru ücreti ödemek gerekir.

Daha sonra istenilen belgeler ile beraber Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na tescil belgesi başvurusu yapılır. Kurum başvurunuzu inceler ve markanızın herhangi bir diğer markayla benzerlik gösterip göstermediğine bakar. Bu süreçte inceleme hukuksal alanı da kapsar. Son aşamada ise kurumun kararı açıklanır. Eğer olumlu bir karar çıkarsa marka tescil belgesi için de ayrı bir ücret ödenmesi gerekir. Marka tescil ücreti ödendikten belli bir süre sonra marka tescil belgenizi alabilirsiniz. 

Marka Araştırması

Tescili talep edilecek markanın veya benzerinin bulunup bulunmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunulması şarttır;
-  Başvuru dilekçesi
- Tescili talep edilen marka
- Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi
- Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur.

Marka Başvurusu İncelenmesi
1. Şekli İnceleme
2. Esasa Dair İnceleme
3. İtiraz Süreci
4. Tescil

Marka Başvurusu ve Yayınlanması
- Başvuru şartları eksiksiz
- 5inci Madde incelemesi sonucunda reddedilmemiş ise başvuru yayınlanır.
- Başvurunun reddedilmesine başvuru yayınlandıktan sonra karar verilirse, redde ilişkin bu karar da ayrıca yayınlanır. 

Üçüncü Kişilerin İtirazları
- Başvurunun SMK’nın 5inci ve 6ncı maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar.
- Başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar.
- Yayından itibaren 2 ay.
- İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır.
- İtiraz sahibinden ek belge, kanıt ve gerekçeler istenebilir.

İtirazın İncelenmesi
- Karşı görüş istenebilir.
- Uzlaşma
- Yapılan itiraz geçerli bulunmazsa reddedilir.
- Yerinde bulunması halinde: Başvuru kısmen veya tamamen reddedilir.

Kurum Kararlarına İtiraz
- Kurum kararlarından zarar gören kişiler karara itiraz edebilir.
- 2 aylık süre içinde yazılı olarak.
- Gerekçeler yazılı olarak sunulmalıdır.
- İtiraz haklı bulunursa karar düzeltebilir.
- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu.
- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu yaptığı incelemeden sonra itiraz hakkında kararını verir.
- YİDK kararları Kurum’un nihai kararlarıdır. Bu kararlara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir.

Tescil
- Başvuru şartlarını sağlamış, süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir.
- Başvuru sahibine “Marka Tescil Belgesi” verilir.
- Sicil kaydında tescilli markaya ilişkin bilgiler yer alır.
- Marka sicili alenidir; talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi koşuluyla sicil örneği verilir.
SMK - Madde 7

«Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.

Marka Tesciline İlişkin Bilgiler;
- Marka tescili, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar (ülkesellik ilkesi)
- Marka tescili, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süre için koruma sağlar.
- Bu süre yenilenme ücreti yatırılması şartıyla sonsuza dek sürebilir...!!!
- Bu özellik, markayı diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayıran özelliktir.